21 August, 2017

Who are u - Summer of residencies towards premier in September 23


In June, Art Of Spectra are in residency at Norrlands Operan in Umeå with the upcoming work Who are u. Norrlands Operan is also co-producer of the work. After the residence in Umeå, Art Of Spectra continues with residences at Regional Theater west in Uddevalla, at Art Garage in Naples and at Kungsbacka Theater /Rum for Dans.

The Premiere of Who are u is held at Stora Teatern in Gothenburg on September 23 and is also shown on the 24th.

Who are u tours with Dancenet Sweden in November, the tour goes to Halmstad, Umeå, Västerås, Gävle, Vara, Jönköping and Falkenberg.

We are pleased to continue our cooperation with light designer Robert Jadenfelt, with musician Staffan Svensson and artists Ulriqa Fernqvist and Joakim Envik Karlsson. New collaborators are the artists Yukiko Masui, Marc Stevenson and Aoki Norikazu.

Art of spectra and Who are u are supported by the Swedish arts council, Region Västra Götaland, Gothenburg Arts Council, the Swedish Arts Grants Committee and the Norrlands Opera.

Collaborating parties are the Norrlands Opera, Art Garage, Concert Hall, Regional Theater West, Kungsbacka Theater /Rum för Dans, GAS Festival, GAC, Eneles Film and Nåck Creative.

Photo by: Carl Thorborg

12 June, 2017

Art Of Spectra are in residence at Norrlands Operan in Umeå...

At the moment, Art of spectra are in residence at Norrlands Operan, starting the creation of Who are u, premiere at Stora teatern in Gothenburg September 23.

NOP are co-producing the work Who are u. The work is also in residence at Rum för Dans and Kungsbacka Theatre and Region Theatre Väst. Supported by Swedish arts council, Region Västra Götaland, Gothenburg city and Swedish arts grants committee.

Who are u tours with Dancenet Sweden in November 2017. The tour goes to Halmstad, Umeå, Västerås, Gävle, Vara, Jönköping and Falkenberg. http://www.dansnatsverige.se/en/

10 March, 2017

Audition in Sweden

Art of Spectra with choreographer Peter Svenzon in Sweden are looking for Professional dancers (M/F) with a strong contemporary technique, floor technique and strong theatrical presence. Minimum 3 years of professional performance experience.

The premiere of the upcoming work is September 23, 2017 followed by a national tour in November.

Where: Danscentrum Väst, Ärlegatan 3, 414 57 Gothenburg
When: Saturday 25 to Sunday 26 March, 10.00 am to 6.00 pm. Sunday audition is only for those that we want to see some more of.

To apply: For the audition, please send your CV (short version with a photo), links to video clips of performances max. 3Mb to: info@artofspectra.com

The audition is only for applicants with an invitation. Application deadline: 15 March 2017


Due to numerous applications, we cannot answer all enquiries. No answer by 20 March means refusal. Thank you for understanding.

Contact details: info@artofspectra.com

For further information about Art of Spectra and choreographer Peter Svenzon, please visit: http://artofspectra.se

Please visit our Vimeo page to get some idea of Art of Spectra´s work.
https://vimeo.com/user6374218

14 June, 2016

TANZMESSE 2016


ART OF SPECTRA

are selected for Tanzmesse in Dusseldorf 2016


Art Of Spectra with choreographer Peter Svenzon are invited to present upcoming work

WHO ARE U

in the Open Studios program, 2 September 17:45 at Tanzhaus.

Programme, Tanzmesse, Who are u

Art Of Spectra will also be represented in;

MADEIN BOOTH 86

by Lena Uhlander and Ulriqa Fernqvist

See you there!

photo by Mats Lindgren

26 February, 2016

Fragment - Recension, Barometern

Explosiv dans om mörka minnen

DANS

Fragment
Av: Art of Spectra
Koreografi och musik: Peter Svenzon
Dansare: Zacharias Blad, Ulriqa Fernqvist, Joakim Envik Karlsson
Scen: Byteatern i Kalmar

Våra livsberättelser är uppbyggda av minnen. Men vad minns vi av allt som vi varit med om? Och hur minns vi?
Minnena både gäckar oss och jagar oss. En del vill vi helst glömma, men kan inte. Andra önskar vi att vi kunde framkalla ur glömskans gömslen.
Men även om vi inte är medvetna om våra minnen, så lever de ändå kvar i våra kroppar. Det blir så tydligt i Art of Spectras mångfacetterade dansföreställning Fragment, som på lördagen visades på Byteaterns scen i Kalmar. I ett grafiskt collage av rörelse, ljud, ljus, rörliga bilder och tal gestaltar de tre dansarna bland annat sina egna och ensemblens minnen. Eller fragment av minnen, rättare sagt, en bild som flimrar förbi, en vag förnimmelse, några ord utan direkt sammanhang, en stark fysisk känsla som plötsligt dyker upp utan att man riktigt förstår varför. Som i en dröm.
Fragment är den sista delen i trilogin I remember, där koreografen Peter Svenzon utforskar minnet. Här har han arbetat parallellt med olika konstnärliga uttryck och skapat ett helgjutet multikonstverk. Dansarnas rörelser förstärks av ljud och musik, ljus, bilder och videoprojektioner som visas både på scengolvet och i fonden. Dansarna framför också berättelser på engelska, men tyvärr uppfattar åtminstone jag inte så mycket av vad de säger.
Med hjälp av en spännande ljussättning bildas hela tiden nya rum i scenrummet, kvadrater och rektanglar av ljus där dansarna rör sig, ensamma och inneslutna i sina drömmar eller minnen för att i nästa sekund överraska med att springa runt på scenen, lyfta varandra, hoppa på varandra, bråka och smekas.
Det är vackert, poetiskt, ömtåligt. Som när dansaren Ulriqa Fernqvist ligger ensam i en ljuskvadrat på scengolvet, och vrider kroppen för att försöka bli av med ett plågsamt minne. Men också våldsamt och explosivt, då minnena av andra obehagliga upplevelser exponeras.
De tre dansarna, barfota och klädda i T-shirt och byxor, imponerar stort med sin otroliga energi och fantastiska balansgång mellan behärskat minimalistiska och överraskande explosiva rörelser i en dans som har starka inslag av både breakdance och akrobatik. Även om man inte förstår allt med intellektet, blir man rent fysiskt berörd av föreställningen. Och ett fint minne rikare.

TINA JEPPSSON
tina.jeppsson@barometern.se

 

17 February, 2016

Revue - FRAGMENT - Barometern

- Translated by Google translate -

Explosive dance on dark memories

DANCE

Fragment
By: Art of Spectra
Choreography and music: Peter Svenzon
Dancers: Zacharias Blad, Ulriqa Fernqvist, Joakim Karlsson Envik
Scene: Byteatern in Kalmar

Our life stories are composed of memories. But what we remember all that we've been through? And how do we remember?
The memories both eludes us and chase us. Some we would prefer to forget, but can not. Second, we wish that we could elicit from oblivion hides.
But even if we are not aware of our memories, so they still live on in our bodies. It becomes so clear in Art of Spectra's multifaceted dance performance Fragments, which on Saturday appeared on Byteaterns scene in Kalmar. In a graphic collage of movement, sound, light, motion and speech portrays the three dancers including his own, and the ensemble's memories. Or fragments of memories, rather, an image flicker past, a vague sensation, a word with no direct connection, a strong physical sensation that suddenly appears without really understanding why. As in a dream.
Fragments is the last part of the trilogy I remember, where the choreographer Peter Svenzon explores memory. Here he worked alongside various artistic expressions and created a seamless multi artwork. The dancers' movements are amplified sound and music, candles, pictures, and video projections that appear both on the stage floor and in the fund. The dancers in front also stories in English, but unfortunately perceive at least I'm not so much of what they say.
With the help of an exciting lighting formed constantly new place in the stage, squares and rectangles of light in which the dancers move, alone and trapped in their dreams or memories to the next second surprise running around the stage, lifting each other, jumping on another, brawling and caressed.
It's beautiful, poetic, fragile. Like when the dancer Ulriqa Fernqvist is alone in a bright square on the stage floor, and turn the body to try to get rid of a painful memory. But also violently and explosively, when memories of other unpleasant experiences exposed.
The three dancers, barefoot and dressed in T-shirt and pants, impresses with its incredible energy and great balance between restrained minimalist and surprisingly explosive movements in a dance that has strong elements of breakdancing and acrobatics. Even if you do not understand everything with the intellect, one becomes physically touched by the show. And a nice memory richer.

TINA JEPPSSON

 

22 December, 2015

FRAGMENT ON TOUR WITH DANCENET SWEDEN 2016...Kalmar, Byteatern - 13 February 19.00

Haparanda, Folkets hus - 23 February 19.00

Luleå, Kulturens hus - 24 February 19.00

Kiruna, Folkets hus Nåjdens sal - 26 February 19.00

Karlstad, Arenateatern - 29 February 19.00

Linköping, Sagateatern - 3 mars 19.00

Jönköping, Kulturhuset Spira - 6 mars 18.00

Uddevalla, Regionteater Väst - 8 mars 19.00

Borås, Regionteater Väst - 10 mars 19.00


See the last Newsletter for 2015;

Art Of Spectra newsletter #3 2015

10 March, 2015

Stora teatern 22 april, Gothenburg


FRAGMENT plays in Gothenburg at

Stora teatern 22 april, 19.00


I REMEMBER plays in Falkenberg at

Falkhallen 24 february, 19.00

Fragment Showcase for Riksteatern, Vara Conserthouse, 28 february

Fragment showcase for Kultur i Väst, Uddevalla, 11 march

08 December, 2014

I REMEBER is "MAGIC OF THE YEAR"

Art Of Spectra recieved the prestigious award "Magic of the year"

from Scenkonstguiden for the work "I REMEMBER"

05 November, 2014

Congratulations...

Congratulations to AOS Choreographer and composer Peter Svenzon, who received Arts Grants Committees long-term scholarship for "an extended history quality and contributing to the development of his art range."

05 November, 2014

FRAGMENT By Peter Svenzon/ Art Of Spectra

New trailer out now!!!

FRAGMENT

Last work in the suit of works in the theme of REMEMBER...

Premiered at OuDance festival, Oulu, Finland.

23 September, 2014

Swedish premiere of FRAGMENT


Art Of Spectra presents FRAGMENT

Swedish premier at Dansmuseet in Stockholm 24 september 12.30

Also performed 25, 26/9 at 12.30 and 27, 28/9 at 14.00

Photo by Mats Lindgren

https://kulturbiljetter.se/evenemang/fragment-1715

12 June, 2014

Autumn news...

New work - FRAGMENT

OuDance festival, Finland 

Dance museum, Stockholm

Art museum, Gothenburg

CINARS, Kanada

and more...

30 March, 2014

The tour of I REMEMBER is on...


After a great performance at Kungsbacka Theatre, the tour continues to Växjö at

Regionteatern Blekinge-Kronoberg the 7 april and then to Gothenburg and Folkteatern 9, 10 and 12 april.

The 12 april we also kickstart the new club that Art Of Spectra arrange together with Folkteatern - ARTY FARTY KLUBB.

We end up the spring tour in Finland at Dance Current - Contemporary Dance festival in Tampere, Dance Theatre MD

 

08 March, 2014

Documentation of the working process of "I Remember" is out!!!

Produced by Meritxell Aumedes, EyemotionaL

www.eye-motional.com

30 January, 2014

I REMEMBER, soon coming to Kungsbacka, Vaxjö and Folkteatern in gothenburg... See you there!

http://www.regionhalland.se/sv/kultur/vara-arbetsomraden/vara-arbetsomraden/dans/rum-for-dans/varens-program1/art-of-spectra-i-remember/

http://www.evenemang.se/regionteatern-blekinge-kronoberg/i-remember-en-undersökning-i-minnets-vindlingar.html

http://www.biljettforum.se/teater/13934/i-remember/

Reviews...

http://www.danstidningen.se/2013/11/11/ett-brett-spektrum-av-uttryck/

http://www.bt.se/kulturnoje/teater/dans-i-minnets-vindlingar(4020498).gm

03 December, 2013

Art of Spectra gets Sten A.Olsson Foundation for Research and Culture AWARD for 2013.

Motivation

Art of Spectra is a modern, independent dance company with light, voice, music, video and performance as partners. Peter Svenzon and Ulriqa Fernqvist. He, dancer and choreographer, a music creator and visionary. She dancer with a technique and charisma, becoming the most part. Together they work on projects from small format to the really big picture. Within institutions as well as in self-produced works in explorations that take them to the border between contemporary dance, break dance and performance art with an almost breakneck technology.

The energy, to compromise the expression, the heat of the driving is immediately poignant. They depict young people´s searching, sometimes rough sometimes finely tuned always with total sense and seriousness. They depict life's various parcels with vulnerability and comedy. While one can note the equal relationship between the practitioners.
The result is energy strong and challenging total works of art with video, lighting experiments and specially composed music, usually by Peter himself. At Art of Spectra is the dance of life and death in this most self-disclosure and bare of art forms. For his artistically compelling and forward-looking creation is assigned Art of Spectra Scholarship for 2013 from Sten A. Olsson Foundation for Research and Culture.

Scholarship award will take place at the Concert Hall in Gothenburg on Wednesday 4 December at 18:00.

http://stenastiftelsen.se/site/?p=3343

18 November, 2013

NEW TRAILER! - I Remember